Den konseptuelle foretaksmodellen

Et evidensbasert rammeverk for å planlegge organisasjonsutvikling og endringsledelse i din organisasjon.

Modeller og verktøy

Hva er foretaksmodellen ?

Foretaksmodellen beskriver de sentrale sub-systemene og kjerneprosessene i en organisasjon. Samlet gir dette en god avbildning av hva en organisasjon er. Modellen er en systemmodell, det vil si at den kan anvendes til å analysere ulike systemer; fra større foretak til mindre team.

Hvorfor bruker vi foretaksmodellen?

Foretaksmodellen hjelper oss som ledere til å analysere et system før vi går inn og gjør endringer, den hjelper oss med å stille sentrale spørsmål som gjør oss klokere på det system vi skal håndtere. Gjennom å vise fire sub-system og seks styringsprosesser blir modellen et hjelpemiddel til å vise hvor og hvordan vi kan påvirke virksomheten, modellen gir oss et større handlingsrepertoar og påvirkningskraft.
Det siste, avgjørende, argumentet for at vi anvender foretaksmodellen er at den i motsetning til mange organisasjonsmodeller forholder seg til maktforholdene blant og mellom nøkkel interessentene. Den håndterer makt som en ressurs som vi forholder oss til innen viktige etiske rammer.

Hvordan bruker vi foretaksmodellen ?

Vi bruker foretaksmodellen både som et analyseverktøy, og et viktig hjelpemiddel i undervisningen i ledelse. Modellen bidrar til at ledere som ønsker større forståelse for lederskap ser sammenhengen mellom ulike former for styring og det økte mulighetsrommet de har for å lykkes som ledere i egen virksomhet.
Senter for Ledelse ser i mange sammenhenger at ledelse er å regissere utviklingsprosesser. I tilretteleggingen av slike prosesser er foretaksmodellen et godt «veikart».


Den konseptuelle foretaksmodellen er omfattende forsket på i Norge og Skandinavia. Dette sikrer deg som kunde et evidensbasert rammeverk for å planlegge organisasjonsutvikling og endringsledelse i din organisasjon. Nedenfor finner du en videoforelesning og et utvalg av relevant litteratur om dette lederverktøyet:  

Videoforelesning: "Den åpne systemmodellen"

Foreleser: Stein Jonny Valstad