NØGD - Et nytt konflikthåndteringsverktøy

NØGD er et samarbeidsprosjekt mellom SFL og Semje Software AS, som har utspring i at Trond Løkling og Tommy Antonsen for 2 år siden fikk en idé om et konflikthåndteringsverktøy. Interessen for dette kom blant annet av erfaring med at ledere og organisasjoner ofte er usikre på hvordan håndtere konflikter. Vi har intervjuet Trond med noen spørsmål som forteller oss mer om hva NØGD er, og hvordan SFL skal være med og videreutvikle verktøyet.

Artikkel

Hva er NØGD?

NØGD er et dynamisk IKT system som hjelper ledere med å analysere og gi beslutningsstøtte for bedre håndtering av konflikter i organisasjoner. Mer spesifikt forsterker NØGD konflikthåndtering med effektiv innsamling av data om konflikten, analyse av konfliktens innhold og medvirkende faktorer, anbefalte tiltak videre og mulighet for ledere til å monitorere effekten av de tiltak som settes opp.

Konflikter medfører ofte store kostnader, både menneskelig, arbeidsmiljømessig, for organisasjonen og samfunnet. Dette understreker behovet for innovasjon og utvikling av bedre metodikk.

Hvordan kan NØGD hjelpe ledere når det oppstår konflikter?

NØGD gjør forskning og praktisk ekspertise om konflikter enkelt og lett tilgjengelig. Samtidig vil bruk av stordata gi virksomheter systematiske erfaringer fra tiltak gjort i andre virksomheter. Dette vil for lederen skape kunnskap, trygghet og gi handlekraft i en situasjon som mange ledere kan oppleve som krevende og kompleks. En effekt av dette vil kunne være en betydelig risikoreduksjon for lederen selv (tapt tillit), men også blant de involverte (uhelse), på gruppenivå (mistrivsel/dårligere arbeidsmiljø) og organisasjonsnivå (svekket omdømme).

Hva har NØGD som andre verktøy ikke har? Hva er helt nytt med NØGD?

NØGD er banebrytende da det muliggjør kvantitativ analyse av en kjent konflikt. NØGD differensierer seg slik fra andre kvantitative undersøkelser som har mer generelle innganger som arbeidsmiljø eller organisasjonskultur. På sikt vil også NØGD gjennom bruk av stordata øke muligheten til å generere kunnskap om typiske konflikter i ulike sektorer, og virkninger av ulike tiltak på gitte konfliktprofiler mm.

Med bruk av teknologi og digitalisering, vil NØGD gi ledere et utvidet repertoar av metoder som bidrar til mer treffsikre tiltak, fremfor å i for stor grad lene seg på maktperspektiv og juridisk metode, som øker risiko for store negative konsekvenser.

Si litt om samarbeidet mellom SFL og NØGD?

NØGD og SFL har etablert et samarbeid basert på et felles ønske om å øke kunnskap om konflikter, for å bedre håndteringen av konflikter i organisasjoner. NØGD har blitt løftet til et sterkere faglig nivå ved hjelp av SFL sitt erfarne fagmiljø. SFL har også et bredt nettverk, som gjør at utviklingen og kvaliteten på NØGD akselererer fortere til fordel for virksomheter som bruker NØGD.

Hva kan SFL bringe inn som gjør NØGD enda bedre?

SFL sin erfaring med bruk av dynamiske systemmodeller og ikke minst lange erfaring med håndtering av krevende og sammensatte konflikter gir NØGD en større legitimitet og troverdighet i markedet.

Hva er utfordringen med mye av konfliktløsning slik vi ser den håndtert i dag?

Hovedutfordringen med mye av dagens konflikthåndtering er at det ikke eksisterer gode nok analyseverktøy som gjør ledere i stand til å forstå konflikten langs flere dimensjoner. I fravær av standardiserte analyseverktøy lener ofte ledere og deres rådgivere seg på juridiske prinsipper. I de fleste tilfeller vil dette eskalere konflikten og minske muligheten til å hente ut læring på flere nivå, som igjen kunne forebygget destruktive konflikter i fremtiden.

I hvilke type situasjoner ser du for deg at HR eller ledere vil kunne ta i bruk NØGD?

Ledere og HR-avdelinger vil typisk kunne bruke NØGD til selvrefleksjon og læring omkring en pågående konflikt som har potensial i seg til å bli destruktiv. Likevel er hovedfunksjonen til NØGD å gi analyse og beslutningsstøtte til leder/HR for mer treffsikker håndtering av en konflikt som krever bevegelse. Konfliktparter bør medvirke i datafangsten om konflikten, og vil således oppleve at leder tar ansvar, som igjen motvirker det passive lederskapet, som man vet er en utfordring i mange virksomheter.


SFL ser frem til å være med og videreutvikle og ta i bruk et verktøy som kan hjelpe kundene våre i arbeidet med konflikthåndtering.